රසදුනි/rasaduni Sinhala නණ/ලළ checker

×

Warning message

This extension was not updated recently. It might not work with latest versions of OpenOffice.

Primary tabs

Maintainer:
maheshmadushanka
Rating:
0

No votes yet

Application:
Writer
Tags:
Sinhala, rasaduni, nanalala, sinhala, spellchecker, extension
Post date:
Thursday, 27 January, 2011 - 01:02
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked - Timeline
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Unknown
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?

you can check නණ/ලළ problem in Sinhala language by using this extension. you can simply type any word and get its meaning and words with similar pronunciation.
ex: පැල - කුඩා නිවස
පැළ - පැළැටිය
මෙම් extension 1 බාවිතයෙන් ඔබට සිංහල භාෂාවෙ පවතින නණ/ලළ නිවරදි භාවිතය අවබොද කරගත හැක.

රසදුනි/rasaduni Sinhala නණ/ලළ checker

Version Operating system Compatibility Release date
0.0.1 System Independent 3.4 27/01/2011 - 01:04 More information Download